ภาษาไทย English

รายนามที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิฯ

1. นายเจมส์ สเตนท์ (Mr. James Stent) ที่ปรึกษา

2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ

3. อาจารย์ภูธร ภูมะธน รองประธานกรรมการ

4. อาจารย์ ดร.สุธา ลีนะวัต กรรมการ

5. ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ กรรมการ

6. นางกุลธิดา ศิวยาธร กรรมการ

7. รองศาสตราจารย์พิชญา สุ่มจินดา กรรมการ

8. อาจารย์ ดร.จิรบดี เตชะเสน กรรมการ

9. นางสาววารุณี โอสถารมย์ กรรมการและเหรัญญิก

10. นางสาวกมลทิพย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการกรรมการและเลขานุการ

 

 

 

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!