มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

รายนามที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิฯ

นายเจมส์ สเตนท์
ที่ปรึกษา
Mr. James Stent
Advisor
ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์
ประธานกรรมการ

Professor Emeritus
Dr. Piriya Krairiksh
Founder & Chair

อาจารย์ภูธร ภูมะธน
รองประธานกรรมการ

Mr. Phuthorn Bhumadhon
Vice Chair

อาจารย์ วารุณี โอสถารมย์
กรรมการ

Ms. Warunee Osatharom
Trustee
ดร.สุธา ลีนะวัต
กรรมการ
Dr. Sutha Leenawat
Trustee
ศาสตราจารย์
ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ
กรรมการ
Professor Dr. Chatri Prakitnonthakan
Trustee
รองศาสตราจารย์
พิชญา สุ่มจินดา
กรรมการ
Associate Professor
Pitchaya Soomjinda
Trustee
ดร.จิรบดี เตชะเสน
กรรมการ
Dr. Chirabodee Tejasen
Trustee
นางกุลธิดา ศิวยาธร
กรรมการและเหรัญญิก
Mrs. Kulathida Sivayathorn
Trustee & Treasurer
ดร.กมลทิพย์ สนิทวงศ์
ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ
Dr. Kamontip Snidvongs
na Ayudhya
Trustee & Secretary

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved