มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

กรรมการ (๒๕๕๗)
นายเจมส์ สเตนท์ | ผศ.กาญจนี ละอองศรี | ดร. กมลทิพย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ | อาจารย์ภูธร ภูมะธน | อาจารย์วารุณี โอสถารมย์ | ดร.สุธา ลีนะวัต

วัตถุประสงค์

ด้วยเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะให้แก่แวดวงวิชาการ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๕๐ ปี ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ มุ่งศึกษาถึงพัฒนาการของทัศนศิลป์ในประเทศไทย ในด้านที่เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของค่านิยมทั้งทางวัตถุและจิตใจ มากกว่าที่จะเป็นการแสดงออกซึ่งสุนทรียภาพอันบริสุทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสำนึกในคุณค่าของอดีตในประเทศไทย ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงแนวคิดเบื้องหลังการสร้างสรรค์และรูปแบบของศิลปะในปัจจุบัน

จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะที่เป็น “ความรู้ใหม่ ความคิดใหม่” เพื่อพัฒนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและศิลปะที่เกี่ยวเนื่องด้านโบราณคดีและทัศนศิลป์ โดย

  • การจัดสัมมนา การบรรยาย ทัศนศึกษา และการเผยแพร่ผลงานผ่านสิ่งพิมพ์และสื่อนานาชนิด
  • ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนา “ความรู้ใหม่ ความคิดใหม่”
  • สนับสนุนนักวิชาการไปร่วมสัมมนาระดับนานาชาติ
  • ร่วมงานกับสถาบันและหน่วยงานอื่นในการจัดกิจกรรมที่สืบสานวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved