ภาษาไทย English

พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (ค.ศ. 1963)
เทคนิค: ปากกาหมึกซึมบนกระดาษ
ขนาด: 23″ x 20″
สมบัติของ: ดร. พิริยะ

“เมื่อจบการศึกษาจากยุโรป พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่และจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ในห้องปฏิบัติงานศิลปะที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานอย่างสม่ำเสมอ เขายังได้มีโอกาสเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชอิริยาบถต่าง ๆ เช่น ทรงพระอักษร ทรงแบดบินตัน และทรงดนตรี เนื่องจากเขาสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่มีลักษณะออกไปทางเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ กล่าวคือ เน้นการเร้าอารมณ์โดยใช้ฝีแปรงที่รวดเร็วว่องไว การเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ของเขาจึงเขียนขึ้นอย่างมีอิสระ ไม่ถูกกำหนดด้วยขอบเขตของศิลปะแนววิชาการ ซึ่งเน้นความเหมือนจริง.*”

*เอกสารอ้างอิง
สำนักพระราชวัง. (๒๕๓๖). จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสำนัก ๑: Western-style Painting and Sculpture in the Thai Royal Court 1. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด. [หน้า ๒๙๐]. (สำนักพระราชวังจัดพิมพ์สนองพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕: Published by the Bureau of the Royal Household in Gratitude to the Gracious Compassion of Her Majesty Queen SiriKit and in Celebration of Her Majesty’s Sixtieth Birthday Anniversary on 12 August 1992).

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!