มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

อารยธรรมไทยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
974-272-3397
จำนวนหน้า
229 หน้า
หนังสือเล่มนี้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาอารยธรรมไทย (มธ.๑๑๑) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผู้เขียนรับผิดชอบในการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อให้นักศึกษารับทราบถึงพื้นฐานทางศิลปะของอารยธรรมไทยซึ่งแตกต่างจากองค์ความรู้เดิมที่เคยเผยแพร่กันมาในอดีต โดยเฉพาะความเป็นมาขององค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่อธิบายการเกิดขึ้นขององค์ความรู้ พัฒนาการและการศึกษาวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงจากหลักฐานที่มีอยู่ด้วยเหตุและผล

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังแสดงความคิดล่าสุดเกี่ยวกับการจำแนกยุคสมัยของศิลปะในประเทศไทยตามการเปลี่ยนแปลงทางคติธรรมปรัชญา และความเชื่อทางศาสนา แทนการจำแนกยุคตามความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรดังที่ใช้กันซึ่งผู้เขียนเห็นว่าทฤษฎีเดิมมิได้ใช้งานศิลปะเป็นข้อมูลหลักของการศึกษาวิจัยแต่ใช้เอกสารลายลักษณ์อักษร ทำให้ผลการศึกษาแตกต่างจากการใช้ศิลปะเป็นข้อมูลพื้นฐานอย่างเห็นได้ชัด

ราคา .- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved