ภาษาไทย English

บทความเกี่ยวกับศรีวิชัยเรื่องข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับศิลปะและประวัติศาสตร์แห่งคาบสมุทรภาคใต้

ศรีวิชัย  ๖: ๖ (เมษายน) ๒๕๒๕, หน้า ๓-๑๒.

เนื้อหาของบทความประกอบด้วย ๒ หัวข้อหลักได้แก่ ๑. ความเกี่ยวเนื่องของศิลปะแห่งราชอาณาจักรศรีวิชัยกับคัมภีร์อัศฎาสาหสริกา ปรัชญาปารมิตา อันเป็นคัมภีร์ภาพเขียนทางประติมาณวิทยาของประเทศเนปาลซึ่งเขียนใน พ.ศ. ๑๕๕๘ (ค.ศ. ๑๐๑๕) ปรากฏภาพวาดพระโลกนาถ (รูปหนึ่งของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่มี ๔ กร) ที่มีลักษณะทางประติมาณวิทยาร่วมกันบางประการกับพระโลกนาถที่พบในคาบสมุทรมาเลย์และหมู่เกาะอินโดนีเซีย จนกล่าวได้ว่าอาณาจักรศรีวิชัยน่าจะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับที่พบรูปพระโลกนาถ คือ บริเวณใกล้เคียงเมืองปาเลมบังในเกาะสุมาตราตอนใต้ในปัจจุบัน และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับประเทศเนปาลทางด้านศาสนาจากการที่อาณาจักรศรีวิชัยมีชื่อเสียงในโลกแห่งพุทธศาสนาลัทธิมหายานจนกลายเป็นแหล่งการศึกษาทางพุทธศาสนาในเวลานั้น และ ๒. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคำว่า “มลายู” ที่ปรากฏอยู่ในกฎมณเทียรบาล จากปัญหาเรื่องตำแหน่งที่ตั้งของมลายูที่ปรากฏในกฎมณเทียรบาลรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. ๒๐๑๑ (ค.ศ. ๑๔๖๘) ว่าเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของอยุธยานั้น พิริยะได้สันนิษฐานว่าระหว่าง พ.ศ. ๑๘๓๘ (ค.ศ. ๑๒๙๕) กับ พ.ศ. ๑๘๙๔ (ค.ศ. ๑๓๕๑) ซึ่งเป็นปีที่สถาปนากรุงศรีอยุธยา เมืองไชยาที่มลายูปกครองอยู่ ได้กลายมาเป็นประเทศราชของอยุธยาและคงเรียกว่ามลายูตามเดิม ดังนั้น “มลายู” ที่ปรากฏในกฎมณเทียรบาลจึงเป็นดินแดนบริเวณไชยาในปัจจุบันนั่นเอง

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!