มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ศิลปะอยุธยา รู้ใหม่ คิดใหม่

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ภูธร ภูมะธน
พิชญา สุ่มจินดา
ISBN
978-616-808-1150
จำนวนหน้า
31 หน้า

การคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ เป็นต้นมานั้น ได้ส่งผลกระทบสำคัญต่อจารีตการเขียนงานทางประวัติศาสตร์ของสยาม ที่จะต้องแสดงความเก่าแก่ของชาติและความมีอารยะของสยามให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก ตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งชนชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญที่สุด คือ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย ทรงเร่งค้นหา ค้นคว้า รวบรวมหลักฐานที่เป็น จารึก ตำนาน พงศาวดาร เอกสารเก่าต่าง ๆ โบราณวัตถุ และโบราณสถาน เพื่อเป็นข้อมูลในการเขียนประวัติศาสตร์ของสยามให้ลุ่มลึกและย้อนกลับไปในอดีตให้เก่าแก่กว่าสมัยสุโขทัย

ราคา 100.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved