ภาษาไทย English

ไตรภูมิพระร่วงพระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไทยหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕: ๑ (พฤศจิกายน) ๒๕๔๖, หน้า ๑๕๕ – ๑๖๓.

แรกเริ่มเป็นบทความรวมอยู่ในหนังสือ“ไทยคดีศึกษา: รวมบทความทางวิชาการเพื่อแสดงมุทิตาจิตครบรอบ ๖๐ ปีอาจารย์พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” โดยผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบต่อจากการค้นคว้าในวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตของคุณนิออน บทความนี้เป็นงานเขียนสืบเนื่องจากการศึกษาจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่พบว่าเนื้อหาและสำนวนบางส่วนคล้ายคลึงกับข้อความของหนังสือ ไตรภูมิกถา ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบัญญัติชื่อใหม่ว่า “ไตรภูมิพระร่วง” จนนำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่า เอกสารทั้ง ๒ ชิ้นนี้ น่าจะเป็นผลงานของผู้แต่งคนเดียวกัน โดยเฉพาะลักษณะการบรรยายเมืองสุโขทัยแบบกว้าง ๆ มิได้ระบุชื่อของศาสนสถานหรือสถานที่ใด ๆ อย่างชัดเจนรวมถึงเจตนารมณ์ของผู้แต่งที่ต้องการยกย่องพระเกียรติคุณของพ่อขุนรามคำแหงให้เป็นตัวอย่างของพระญามหาจักรพรรดิราชเช่นเดียวกับที่ปรากฏอยู่ใน ไตรภูมิพระร่วง

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!