มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

รากเหง้าแห่งศิลปะไทย

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
978-974-9863-62-6
จำนวนหน้า
428 หน้า ภาพประกอบสี่สี 570 ภาพ
หนังสือเล่มนี้เป็นงานศึกษาต่อเนื่องจากเรื่อง “ทัศนศิลป์” ในหนังสือชุด ลักษณะไทย ที่จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยผู้เขียนได้อุทิศเวลาร่วม ๓๐ ปี สำหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผลงานชิ้นนี้เป็นตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาขึ้นไป อันเป็นเจตนารมณ์สำคัญประการหนึ่งของการจัดทำ ประเด็นหลักที่นำเสนอเป็นการติดตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากศิลปะอินเดียสู่ศิลปะไทยโดยใช้ข้อมูลที่เป็นศิลปวัตถุเป็นหลักฐานชั้นต้น ส่วนโบราณวัตถุและเอกสารทางประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานชั้นรองในการศึกษาวิวัฒนาการของรูปแบบศิลปะที่พัฒนาขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงด้านคติธรรมและความเชื่อของ ๒ ศาสนาหลัก คือ ศาสนาพุทธ และ ศาสนาพราหมณ์ ซึ่งศิลปกรรมจากศิลปวัตถุ สร้างขึ้นในศาสนาที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน เป็นพยานวัตถุที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ตามแหล่งโบราณคดีที่สำคัญได้ร่วมใจกันสร้างรูปเคารพเพื่อช่วยให้พ้นจากภยันตรายและยังสะท้อนแนวปรัชญาและความคิดที่ทั้งสองศาสนานี้ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ศรัทธาประสบความสำเร็จตามความปรารถนาด้วย

ราคา 1,200.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved