ภาษาไทย English

พระพุทธชินราช: การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ศิลปะการศึกษาภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นโดยชนชั้นนำสยามสู่สามัญชน

พระพุทธชินราช: การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ศิลปะการศึกษาภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นโดยชนชั้นนำสยามสู่สามัญชน. สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [ม.ป.ป.]. งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดอายุเวลาของพระพุทธชินราชและพระพุทธรูปในหมวดพระพุทธชินราชมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะตามระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่และเป็นแนวทางในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะที่สัมพันธ์และไม่ตัดขาดจากบริบททางประวัติศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัยซึ่งความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้นอกจากจะทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างสกุลช่างของศิลปะต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาที่มีการสร้างพระพุทธชินราชแล้ว ยังทำให้ทราบถึงการสร้างภาพลักษณ์และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ชนชั้นนำสยามมีต่อพระพุทธชินราชโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้กำหนด และส่งอิทธิพลดังกล่าวไปสู่สำนึกของสามัญชนจนถึงปัจจุบัน

การวิเคราะห์การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบันเพื่อเสนอแนะแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะต่อไปในอนาคต

กรุงเทพฯ :สถาบันไทยคดีศึกษา, ๒๕๓๐. (อัดสำเนา) สืบเนื่องจากที่มีการเรียนการสอนสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นสาขาวิชาหนึ่งของคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ กระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งทศวรรษ สาขาวิชาผลิตบัณฑิตออกมา ๙ รุ่น จำนวน ๕๐ คน ผู้เขียนจึงประเมินผลการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในระดับอุดมศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะกับการประกอบอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานและยังได้ข้อคิดเห็นจากบัณฑิตเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรของสาขานี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการศึกษาในเวลานั้น นอกจากนี้ งานวิจัยยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบประวัติความเป็นมาของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่ยุคสมัยก่อนที่คนไทยจะให้ความสนใจกับประวัติความเป็นมาของโบราณวัตถุสถานจนถึงช่วงเวลาที่ศึกษาวิจัย(พ.ศ. ๒๕๓๐) อันนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ที่ทำงานค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ศิลปะมิให้สับสนในความหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิชาดังกล่าว