มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ทวารวดีศรีเทพ

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
978-616-8081-00-6
จำนวนหน้า
112 หน้า

หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงและแก้ไขใหม่จากหนังสือเรื่อง “เมืองศรีเทพศูนย์กลางของทวารวดี?” ซึ่งจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เนื่องในกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสัญจรของมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ศรีเทพเป็นเมืองโบราณอยู่ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการกล่าวถึงในเอกสารเป็นครั้งแรกในหนังสือ นิทานโบราณคดี พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในนิทานที่ ๑๐ เรื่องความไข้เมืองเพชรบูรณ์ มีเนื้อหาที่กล่าวถึงเมืองศรีเทพว่าชื่อเมืองมีปรากฏในทำเนียบเก่าบอกรายชื่อหัวเมืองและสมุดดำต้นร่างที่ให้คนเชิญตราสารไปบอกข่าวการสิ้นรัชกาลที่ ๒ ตามหัวเมืองต่าง ๆ มีเมืองชัยบาดาล เมืองศรีเทพ และเมืองเพชรบูรณ์ (ดำรงราชานุภาพ ๒๕๑๑, ๑๐๓) เมืองโบราณศรีเทพมีลักษณะเป็นเมืองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในชุมทางที่สามารถติดต่อกับดินแดนอื่น ๆ ได้สะดวก ดังนั้นศิลปวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพจึงมีลักษณะผสมผสาน เช่น ศิลปะมอญโบราณ และศิลปะเขมร เป็นต้น

ราคา 200.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved