มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ลักษณะไทย เล่ม ๑: พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
978-974-8106-36-6
จำนวนหน้า
602 หน้า
หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในจำนวน ๔ เล่มของหนังสือชุด “ลักษณะไทย” ชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดทำมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ สำหรับเล่มที่ ๑ เรื่อง “ลักษณะไทย พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย” นี้ จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย ๒ ภาค ได้แก่ ภาคที่ ๑ พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ เนื้อหาว่าด้วยกำเนิดพระพุทธรูปและพระพุทธปฏิมา พระพุทธลักษณะ พระอริยาบถและปาง สถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธปฏิมา รวมทั้งประวัติและภาพพระพุทธรูปที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นอย่างครบถ้วน ภาคที่ ๒ พระพุทธปฏิมาในประเทศไทยตามพระอิริยาบถ เนื้อหาว่าด้วย พุทธศาสนากับพระพุทธปฏิมาในประเทศไทย ประวัติการเผยแผ่พุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ รวมทั้งรวบรวมประวัติ ภาพของพระพุทธปฏิมาจำแนกเป็นอิริยาบถต่าง ๆ

สาระสำคัญของงานชิ้นนี้ คือ พิริยะคัดค้านวิธีการอธิบายประวัติศาสตร์ศิลปะตามแนวทางของตะวันตก ซึ่งถือว่ายุคสมัยทางประวัติศาสตร์มีความสอดคล้องกับยุคสมัยทางรูปแบบของศิลปะโดยเฉพาะในการศึกษาเรื่องพุทธศิลป์ ด้วยเหตุผลที่ว่าพระพุทธปฏิมาเป็นรูปจำลองของพระพุทธรูปองค์ต้นแบบ ซึ่งจำลองสืบต่อกันเรื่อยมา มิได้ขึ้นกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ แต่ขึ้นอยู่กับกระแสนิยมของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละยุคสมัย ดังนั้น ในการศึกษาเรื่องสร้างพระพุทธปฏิมาในประเทศไทย พิริยะจึงใช้วิธีการที่เห็นว่าสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี และคตินิยมการสร้างพระพุทธปฏิมาในประเทศไทยเป็นหลัก พร้อมเสนอข้อคิดเห็นใหม่เกี่ยวกับพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญ เช่น พระพุทธชินราช พระพุทธสิหิงค์ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะนำมาใช้ศึกษาในแนวทางใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ผลงานชิ้นนี้ในที่ใดมาก่อน ซึ่งถือเป็นหนังสือค้นคว้าสำหรับนักวิชาการและผู้ที่สนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาและประเพณีการสร้างพระพุทธรูป อีกทั้งเป็นหนังสือสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความเข้าใจในประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนาในชีวิตประจำวันซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยที่ดำเนินควบคู่กันมากว่า ๒,๕๐๐ ปีนั้น ถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับแรงบันดาลใจในการสร้างพระพุทธรูปและเป็นเสมือนพลังผลักดันในการสร้างอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยในปัจจุบัน

ราคา 1,800.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved