มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
974-323-0343
จำนวนหน้า
399 หน้า
หนังสือเล่มนี้เป็นรายงานผลการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๙ (ค.ศ.1986) ถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ (ค.ศ. 1988) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อายุของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่ ๑ ว่ามิได้แต่งขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๙ (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓) ดังที่กล่าวอ้างไว้ในเนื้อความของจารึก ทั้งนี้ ในการศึกษาและวิจัยศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงเพื่อใช้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะนั้นผู้เขียนได้พิจารณาการใช้คำและเนื้อหาที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโบราณวัตถุสถานสุโขทัยของนักประวัติศาสตร์ศิลปะมาทดสอบความถูกต้องและนำข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในศิลาจารึกหลักอื่นๆ หรือโบราณวัตถุสถานที่ปรากฏอยู่ในการวินิจฉัยศิลาจารึกหลักนี้

ราคา .- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved