ภาษาไทย English

ผ้าบรรพบุรุษของชาวมอญ

“ผ้าบรรพบุรุษของชาวมอญ,” วารสารไทยคดีศึกษา, ๒: ๒ (เมษายน – กันยายน) ๒๕๔๘, หน้า ๑ – ๓๔.

บทความนี้แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการเรื่อง “Status, Myth and the Super-natural: Unravelling the Secrets of Southeast AsianTextiles” จัดโดย มูลนิธิเจมส์ เอช ดับบลิว ทอมป์สัน ระหว่างวันที่๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ เป็นบทความที่เกิดจากข้อสังเกตของผู้เขียนที่ว่ายังไม่มีเรื่องราวผ้ามอญปรากฏอยู่ในการศึกษาเรื่องผ้าในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เนื่องจากความหวาดกลัวภัยคุกคามทางการเมือง ทำให้คนมอญในพม่าจำเป็นต้องเก็บซ่อนความเป็นชาติพันธุ์ของตนไว้เฉพาะภายในกลุ่ม แม้กระนั้น ในบ้านเรือนของคนมอญยังคงมีการเก็บรักษาผ้าบรรพบุรุษที่มีลักษณะเป็นผ้านุ่งผืนยาวปลายด้านหนึ่งเย็บเป็นถุงรูปตัววี ทอลายทาง ลายตาราง และลายตาหมากรุก เรียกว่า“เกริดฮะโลน” ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความเชื่อเรื่องผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษของคนมอญไว้ในตะกร้าที่เสาผีเรือนสิ่งนี้ถือเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อ ความหวัง และความหวาดกลัวของชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ผ่านทางประวัติศาสตร์ภาษา และขนบประเพณี

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!