ภาษาไทย English

ประวัติศาสตร์ศิลปะอยุธยา

อยุธยากับเอเชีย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, ๒๕๔๔.

ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลครบ ๖ รอบ แห่งพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “อยุธยากับเอเชีย” เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ค.ศ. ๑๙๙๙) จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พิริยะได้เสนอบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะอยุธยา สาระสำคัญคือ พิริยะมีความคิดเห็นว่าจำเป็นต้องศึกษาทบทวนเกี่ยวกับการจำแนกศิลปะอยุธยาตามการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อในพุทธศาสนาจากแต่เดิมที่มีการกำหนดอายุเวลาของศิลปะสมัยอยุธยาตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เป็น ๔ ยุค เนื่องจากไม่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ปรากฏในปัจจุบัน โดยบทความนี้แสดงให้เห็นว่า จากเดิมที่จำแนกพระปรางค์วัดพุทไธสวรรย์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดพระราม เป็นตัวอย่างของศิลปะในยุคที่ ๑ หรือยุคต้น ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ถึงรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้น แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ลงมา และสถูปทรงลังกาเป็นสถาปัตยกรรมในยุคปลายอยุธยา มิใช่ศิลปะในยุคที่ ๒ หรือยุคกลางระหว่างรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถึงสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และไม่มีสิ่งก่อสร้างใดที่เก่ากว่าช่วงระยะนั้นหลงเหลืออยู่

นอกจากนี้ยังต้องมีการศึกษาทบทวนศิลปะสุโขทัยใหม่เช่นกัน เพราะบทความนี้ชี้ให้เห็นว่าโบราณสถาน ที่สุโขทัยและสวรรคโลก (อำเภอศรีสัชนาลัยในปัจจุบัน) มิได้สร้างขึ้นในสมัยที่ราชวงศ์ พระร่วงปกครองอาณาจักรสุโขทัย (ต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ หรือกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ – กลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕) แต่สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ลงมาจนถึงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ในช่วงที่สุโขทัยและสวรรคโลกและกำแพงเพชรมีฐานะเป็นเมืองโทของกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้ พิริยะสรุปไว้ว่า การปรับเปลี่ยนอายุเวลาของโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุโขทัยและสวรรคโลก รวมทั้งกำแพงเพชรนั้น มิได้ทำให้ความเก่าแก่ของเมืองเหล่านี้ลดน้อยลง เพราะพบศิลปวัตถุที่สร้างขึ้นในอาณาจักรเสียนก่อนที่ชาวขอมจะรวมตัวกันสถาปนากรุงศรีอยุธยา เพียงแต่ศาสนสถานที่สร้างขึ้นในช่วงก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ ไม่หลงเหลืออยู่เท่านั้น

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!