มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ศิลปวัตถุสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
ไม่มี
จำนวนหน้า
112 หน้า

พิริยะได้แบ่งศิลปวัตถุสำคัญที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชยเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

ศิลปะมอญที่หริภุญไชย ซึ่งหลักฐานจากตำนานและจารึกแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมที่เมืองหริ-ภุญไชยเป็นวัฒนธรรมมอญซึ่งสัมพันธ์กับมอญในภาคกลางของประเทศไทยและมอญในภาคใต้ของประเทศพม่า ขณะที่หลักฐานทางศิลปะซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ พระพุทธรูป ส่อให้เห็นว่าความเจริญในด้านวัฒนธรรมที่หริภุญไชยน่าจะรุ่งเรืองที่สุดในช่วงระยะเวลาที่ชาวเมืองนี้อพยพกลับมาจากหงสาวดีถึงระยะเวลาที่สูญเสียอำนาจในการปกครองตนเองให้กับพระเจ้าเม็งราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา (ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐ – ๑๘๓๖/ ค.ศ. ๑๐๕๗ – ๑๒๙๓) ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับความรุ่งเรืองสูงสุดของอาณาจักรพุกามในประเทศพม่า ส่วนยุคประวัติศาสตร์ของเมืองหริภุญไชยได้เริ่มขึ้นพร้อมกับจารึกภาษามอญ ๗ หลัก ซึ่งพบที่ลำพูน และอีกหลักหนึ่งจากเวียงมโน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอักษรที่ใกล้เคียงกับอักษรมอญที่เมืองพุกามในประเทศพม่า มีอายุอยู่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๘ จารึกเหล่านี้มีอักษรภาษาบาลีปนอยู่ด้วย แสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนาที่หริภุญไชยในช่วงเวลานั้นอาจเป็นหินยานนิกายเถรวาท

ราคา .- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved