ภาษาไทย English

ความเป็นไทยในทัศนศิลป

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องความเป็นไทยที่ควรธำรงไว้ โดยสถาบันไทยคดีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๒๙, หน้า ๑-๑๙.

ประเด็นสำคัญที่พิริยะกล่าวถึงในการสัมมนาเรื่องนี้คือ การทำความเข้าใจว่าความเป็นไทยในทัศนศิลป์คืออะไร และจะธำรงไว้ได้หรือไม่ สำหรับความเป็นไทยในทัศนศิลป์ พิริยะให้คำอธิบายว่าคือ การแสดงค่านิยมของคนในชาติผ่านทางศิลปวัตถุ ซึ่งสะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนไทยที่ไม่มีการหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อความอยู่รอด ซึ่งปัจจุบันสังคมไทยแบ่งแยกชัดเจนระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท ดังนั้น ความเป็นไทยในทัศนศิลป์จึงแสดงออกในรูปแบบของศิลปะชาวเมืองกับศิลปะชาวบ้าน โดยศิลปะชาวเมืองสะท้อนค่านิยมที่ต้องดิ้นรนภายใต้ระบบเศรษฐกิจและอารยธรรมสากลมากกว่าศิลปะชาวบ้านที่ยังคงรักษาลักษณะของความเป็นไทยในอดีตไว้

ส่วนประเด็นการธำรงรักษาความเป็นไทยนั้น พิริยะเห็นว่าเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากยิ่ง เนื่องจากทัศนคติของคนไทยไม่เคยนิยมการดำรงรักษาของโบราณ และหากจะดำรงรักษาไว้ก็ต้องรื้อฟื้นระบบศักดินาขึ้นมาใหม่พร้อมกับปิดประเทศไม่ยอมรับอารยธรรมสากล ทั้งนี้ การเข้าใจว่าความเป็นไทยจำเป็นต้องธำรงไว้เป็นเรื่องเข้าใจผิด เพราะคิดว่าความเป็นไทยกำลังจะหายสาบสูญไป แต่ควรเข้าใจเสียใหม่ว่าส่วนของความเป็นไทยที่กำลังหายไปก็คือ ความเป็นไทยที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบันได้จึงต้องจบไปโดยปริยาย นอกจากนี้ พิริยะยังสรุปว่า สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของสภาพสังคมไทยในอนาคตที่ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอารยธรรมสากลอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น จึงไม่ควรบังคับความเปลี่ยนแปลงหรือดำรงความเป็นไทยไว้ เพราะที่สุดแล้วสภาพสังคมในอนาคตจะเป็นตัวกำหนดให้เกิดทัศนศิลป์ไทยรูปแบบใหม่ขึ้นมาเอง

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!