ภาษาไทย English

รายนามที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิฯ

1. นายเจมส์ สเตนท์ (Mr. James Stent) ที่ปรึกษา 2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ 3. อาจารย์ภูธร ภูมะธน รองประธานกรรมการ 4. อาจารย์ ดร.สุธา ลีนะวัต กรรมการ 5. ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ กรรมการ 6. นางกุลธิดา ศิวยาธร กรรมการ 7. รองศาสตราจารย์พิชญา สุ่มจินดา กรรมการ 8. อาจารย์ ดร.จิรบดี เตชะเสน กรรมการ 9. นางสาววารุณี โอสถารมย์ กรรมการและเหรัญญิก 10. นางสาวกมลทิพย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการกรรมการและเลขานุการ      

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ มีดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงาน เพื่อการพัฒนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง แขนงโบราณคดีและทัศนศิลป์ 2. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์ 3. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเพื่อการพัฒนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง ในลักษณะงานวิจัย งานแปล และงานเรียบเรียง 2. เพื่อส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูล (Database) ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง 3. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่งานด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในแขนงโบราณคดีและทัศนศิลป์ ในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการพัฒนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและ ศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง ในลักษณะการบรรยาย อบรม สัมมนา การแสดงผลงาน และกิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และ/หรือองค์กรเอกชนอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด  

ประวัติการก่อตั้ง

เนื่องจากดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาเอก และได้เริ่มต้นทำงานครั้งแรกที่ หอศิลป์แห่งชาติออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ต่อมาได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทย และได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และโอนตำแหน่งมาที่สถาบันไทยคดีศึกษา และคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามลำดับ และเกษียณอายุราชการเมื่อพ.ศ. 2546 จากการที่ได้ศึกษาผลิตผลงาน และการสอนด้านประวัติศาสตร์ศิลป์มาโดยตลอดเกือบ 40 ปี ดร. พิริยะ จึงมีความปรารถนาที่จะประกอบการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ประเทศไทยและประชาชนชาวไทย โดยการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง ผลงานทางวิชาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของดร. พิริยะ ล้วนท้าทายวิธีวิทยาแบบ “กระแสหลัก” เพราะมีมุมมองด้วยแนวคิดเชิงวิพากษ์แทนแนวคิดวิวัฒนาการ จึงมุ่งตรวจสอบ/รื้อกระบวนการวิจัยของรุ่นก่อน พร้อมทั้งสร้างประวัติศาสตร์ศิลปะขึ้นใหม่อย่างอาจหาญ ซึ่งเปิดมุมมองใหม่และประเด็นข้อถกเถียงทางวิชาการอย่างกว้างขวาง ดังเช่น ข้อเสนอการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ศิลปะที่ไม่อิงตามประวัติศาสตร์ รัฐ อาณาจักร แต่แบ่งตามชนชาติ และลัทธิศาสนา ข้อเสนอเรื่องศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหง และไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาที่ 1 เป็นผลงานที่ถูกทำขึ้นเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ รายชื่อคณะกรรมการ 1.    รองศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์        ประธานกรรมการ … Continue Reading