ภาษาไทย English

พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์, รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๘, หน้า ๓๘-๘๕.

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นช่วงเวลาเข้าสู่ยุคใหม่ที่ความเจริญและอิทธิพลของชาติตะวันตกกำลังขยายมาทางโลกตะวันออก ด้วยสายพระเนตรกว้างไกลที่ทรงมีต่อสถานการณ์ในเวลานั้น จึงทรงเปิดการค้าขายและทรงเจริญพระราชไมตรีกับประเทศตะวันตก โดยแต่งตั้งราชทูตไทยไปยังราชสำนักอังกฤษและฝรั่งเศส ทั้งยังทรงศึกษาและรับความก้าวหน้าทางวิทยาการตะวันตก เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การข่าว ภาษาอังกฤษ เข้ามาในราชสำนัก และทรงวางรากฐานในการปรับปรุงบ้านเมืองโดยเน้นที่การศึกษาในหมู่พระราชโอรสและข้าราชการระดับสูงเพื่อรับมือกับความเจริญที่เข้ามาได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกัน จากการที่ทรงรับรู้ความเคลื่อนไหวของโลกภายนอกอย่างเท่าทัน จึงทำให้พระองค์ทรงตระหนักถึงเรื่องคุณค่าของความเป็นชาติที่มีอดีตอันยาวนานต่อเนื่อง โดยสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจนคือ พระพุทธศาสนา ที่เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมาอย่างยาวนาน ในรัชกาลของพระองค์จึงมีการค้นพบพระพุทธรูปและเทวรูปหลายองค์ รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นด้วย ได้แก่ พระนิรันตราย (องค์ครอบนอก) และพระสยามเทวาธิราช

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!