ภาษาไทย English

พระพุทธชินราช: การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ศิลปะการศึกษาภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นโดยชนชั้นนำสยามสู่สามัญชน

พระพุทธชินราช: การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ศิลปะการศึกษาภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นโดยชนชั้นนำสยามสู่สามัญชน. สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [ม.ป.ป.].

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดอายุเวลาของพระพุทธชินราชและพระพุทธรูปในหมวดพระพุทธชินราชมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะตามระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่และเป็นแนวทางในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะที่สัมพันธ์และไม่ตัดขาดจากบริบททางประวัติศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัยซึ่งความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้นอกจากจะทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างสกุลช่างของศิลปะต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาที่มีการสร้างพระพุทธชินราชแล้ว ยังทำให้ทราบถึงการสร้างภาพลักษณ์และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ชนชั้นนำสยามมีต่อพระพุทธชินราชโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้กำหนด และส่งอิทธิพลดังกล่าวไปสู่สำนึกของสามัญชนจนถึงปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!