ภาษาไทย English

A Guide to Art and Antiquities in Thailand

A History of Visual Art in Thailand

Art in Peninsular Thailand Prior to the Fourteen Century A.D

Bangkok’ 85 Curriculum and Faculty Directory

Royal Collection and Art of Thailand (ภาษาญี่ปุ่น)

Sculpture from Thailand

SEMAS

The Roots of Thai Art

The Sacred Image in Thailand ฉบับภาษาฝรั่งเศส

The Secrad Image

กึ่งพุทธกาลพุทธศิลป์ไทย

จัดพิมพ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางจำนง ไกรฤกษ์ ณ เมรุวัด มกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, ๒๕๕๕. จากหนังสือ “รากเหง้าแห่งศิลปะไทย” ซึ่งเขียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พิริยะได้เรียบเรียงผลงานพุทธศิลป์ของกลุ่มชนที่ใช้ภาษามอญในภาคเหนือและกลุ่มที่ใช้ภาษาเขมรในภาคกลางและภาคใต้ และจำแนกวิวัฒนาการของพุทธศิลป์ตามยุคสมัยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๐) กระทั่งมาเป็นหนังสือเรื่องนี้ที่ครอบคลุมงานช่างแขนงต่างๆ ทั้งทางสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม ที่สร้างขึ้นในขอบเขตของพระอารามทางพุทธศาสนาในดินแดนที่ผู้คนเข้ามาตั้งบ้านเรือนซึ่งเป็นดินแดนของประเทศไทยปัจจุบันทั้งนี้ ในการศึกษาพิริยะได้จำแนกรูปแบบศิลปะออกเป็นภาคกลาง เหนือ ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ช่วงเวลาประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๙ (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓) จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ (ค.ศ. ๑๙๕๗) ซึ่งเป็นปีกึ่งพุทธกาล จึงนับเป็นผลงานการศึกษาศิลปะทั้งสามแขนงที่ต่อเนื่องจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยเน้นความสืบทอดของพุทธศิลป์ในแต่ละภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมจนมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ความหมายของพุทธศิลป์แห่งชาติ ดังที่พิริยะเปรียบเปรยว่าเป็น “… เฉกเช่นแม่น้ำทั้ง ๔ สายจากภาคเหนือไหลมารวมกันเป็นเจ้าพระยา” ผลงานเรื่องนี้พิริยะได้สรุปให้เห็นว่า … Continue Reading

New book probes beyond gilded facade of Thai art

Thai art historian and author Piriya Krairiksh . . . the connoisseur’s eye. Photo: Tamara Voninski Michael Fitzgerald Marilyn Darling is anxiously pacing her Melbourne apartment, peering out through heavy rain for a courier delivering her latest artwork – 30 years in the making. “It was cleared from customs first thing this morning,” says the noted philanthropist and … Continue Reading