มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

รามเกียรติ์พม่า

คู่มือทัศนศึกษา มัณฑะเลย์ อังวะ สะกาย โมนยวา
Author
มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
-
จำนวนหน้า
29 หน้า

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ในประเทศพม่าเพิ่งเริ่มต้นขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ (1989) เมื่อนาย Noel F. Singer เผยแพร่ บทความเรื่อง “The Ramayana at the Burmese Court” (Singer 1989, 90-103) สำหรับชาวไทยมีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ศิลปากรได้ไปสำรวจศิลปะไทยในประเทศพม่าเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ (2010) และกล่าวถึงภาพสลักศิลาเหล่านี้ด้วย (อรวินท์ ๒๕๕๓) ต่อมานักวิชาการพม่าจึงได้ทำการศึกษาภาพสลักดังกล่าวอย่างละเอียด และมีการตีพิมพ์เป็นหนังสือในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (2017) ชื่อ The Thiri Rama: Finding Ramayana in Myanmar เรื่องราวจึง กระจ่างชัดขึ้น (Rooney 2017) ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (2018) ผู้เขียน ทำการค้นคว้าต่อยอดเนื่องด้วยว่ามีความเกี่ยวข้องกับรามเกียรติ์ไทย สมัยอยุธยา และได้นำไปเสนอบนเวทีสัมมนาวิชาการที่จัดขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส*

ราคา .- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved