ภาษาไทย English

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิฯ

1. นายพิริยะ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ

2. นายเจมส์ สเตนท์ (Mr. James Stent) รองประธานกรรมการ

3. นายภูธร ภูมะธน รองประธานกรรมการ

4. นายสุธา ลีนะวัต กรรมการ

5. นายชาตรี ประกิตนนทการ กรรมการ

6. นางสาววารุณี โอสถารมย์ กรรมการและเหรัญญิก

7. นางกาญจนี ละอองศรี กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ  อาจารย์สุนัย ละอองศรี เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมูลนิธิฯ

 

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!