มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ศิลปะในชุมชนจีนประเทศไทย

ผู้แต่ง
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร
เศรษฐพงษ์ จงสงวน
ISBN
978-616-8081-01-3
จำนวนหน้า
82 หน้า

ชุมชนจีนในประเทศไทยมีพัฒนาการคลี่คลายสัมพันธ์กับการอพยพเคลื่อนย้ายของชาวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในสังคมไทย ด้วยกระบวนการผสมกลมกลืนทางสังคมวัฒนธรรม ระหว่างความเป็นจีนกับความเป็นพื้นเมืองสยาม โดยผ่านการแต่งงาน การเข้าสู่ระบบราชการ การนับถือศาสนา รวมถึงค่านิยมและความเชื่อต่าง ๆ สร้างเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์จีนในยุคสังคมสยามก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 21

ศิลปะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์วัฒนธรรมชุมชนจึงสะท้อนภาพลักษณ์ไทย-สยามไว้ด้วยเช่นกัน เห็นได้จากศิลปะในชีวิตความเป็นอยู่และศิลปะสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร การกิน การแต่งกาย อาคารที่อยู่อาศัย เป็นต้น ทั้งนี้กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะจีนสยามนั้น ได้ทิ้งร่องรอย รูปแบบ และลวดลายที่เป็นการผสานกลมกลืนกันระหว่างความเป็น จีน และ สยาม ผ่านงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

ราคา 200.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved