มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
974-8358-70-4
จำนวนหน้า
316 หน้า

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นตำราประกอบการสอนวิชา ป. ๓๑๒ ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย ตามหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความหมายของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะกับวิชาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ แนะนำวิธีการค้นคว้าในระบบวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในอดีต รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย

สาระสำคัญของงานเป็นการบรรยายประวัติการศึกษาโบราณวัตถุสถานที่สร้างขึ้นในอดีตและปัจจุบันของประเทศไทยตามแนวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ โดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์และความแตกต่างของแต่ละวิชา ตลอดจนเสนอแนะหลักวิธีการค้นคว้าในระบบวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างละเอียด พร้อมทั้งเปรียบเทียบการตีความและกำหนดอายุเวลาของโบราณวัตถุระหว่างโลกทัศน์ไทยดั้งเดิมกับโลกทัศน์ตะวันตก จากนั้นจึงรวบรวมความรู้ที่ได้ค้นคว้าใหม่เกี่ยวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมาเป็นตัวอย่างของความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้าทางโบราณคดี สำหรับในบทของสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์ พิริยะนำความรู้จากการค้นคว้าล่าสุดในเวลานั้นเกี่ยวกับโบราณวัตถุมาเป็นตัวอย่างของความรู้ที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าตามแนวทางประวัติศาสตร์ศิลปะ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความรู้เกี่ยวกับอดีตของประเทศไทยในยุคสมัยที่ยังไม่มีเอกสารลายลักษณ์อักษร นับเป็นผลงานการค้นคว้าทางวิชาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะที่ทำให้นักศึกษาสามารถนำระบบวิธีการวิจัยมาใช้ค้นคว้าหาความรู้เองได้ต่อไป

ราคา 150.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved