ภาษาไทย English

รายงานการดำเนินกิจการ

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ

ด้วยเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะให้แก่แวดวงวิชาการ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลากว่า 40 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ เมธีวิจัยอาวุโส สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มุ่งศึกษาถึงพัฒนาการของทัศนศิลป์ในประเทศไทย ในด้านที่เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของค่านิยมทั้งทางวัตถุและจิตใจ มากกว่าที่จะเป็นการแสดงออกซึ่งสุนทรียภาพอันบริสุทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสานึกในคุณค่าของอดีตในประเทศไทย ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงแนวคิดเบื้องหลังการสร้างสรรค์และรูปแบบของศิลปะในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ ขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะที่เป็น “ความรู้ใหม่ ความคิดใหม่” เพื่อพัฒนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและศิลปะที่เกี่ยวเนื่องด้านโบราณคดีและทัศนศิลป์

คณะกรรมการของมูลนิธิที่จดทะเบียนมี 7 คน
1. นายพิริยะ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ
2. นายเจมส์ สเตนท์ (Mr. James Stent) รองประธานกรรมการ
3. นายภูธร ภูมะธน รองประธานกรรมการ
4. นายสุธา ลีนะวัต กรรมการ
5. นายชาตรี ประกิตนนทการ กรรมการ
6. นางสาววารุณี โอสถารมย์ กรรมการและเหรัญญิก
7. นางกาญจนี ละอองศรี กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานเพื่อพัฒนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และศิลปะที่เกี่ยวเนื่องแขนงโบราณคดี และทัศนศิลป์
2. เพื่อดาเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
3. ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ปี 2555

1. ให้ทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าแก่ ร้อยตรีหญิงทิพย์พาพร อินคุ้ม ในโครงการจัดทาบรรณานุกรมเชิงวิเคราะห์ ผลงานประวัติศาสตร์ศิลปะไทยของรองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ชื่อโครงการ “บรรณานิทัศน์”
2. ให้ทุนเผยแพร่ผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ด้วยการนาผลงานวิจัยในโครงการเมธีวิจัยอาวุโส ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 เรื่อง คือ รอยพระบาทพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ในภัททกัปป์นี้ ตามกรอบคิดแบบสิงหล-สยาม และ การศึกษาสัญลักษณ์ในจิตรกรรมภาพปริศนาของนิกายธรรมยุต มาตีพิมพ์เป็นหนังสือ

ปี 2556

1.ให้ทุนวิจัยโครงการประวัติศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรมอีสานในช่วงปี พ.ศ. 2475-2555 แก่ ดร.ติ๊ก แสนบุญ
2.จัดการบรรยายประจำปีโดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ศิลปะกับการจัดการทางวัฒนธรรม” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ เป็นวิทยากร
3.จัดทัศนศึกษา “ศิลปะอยุธยา: รู้ใหม่ คิดใหม่” นำชมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ อาจารย์ภูธร ภูมะธน และอาจารย์พิชญา สุ่มจินดา
4.จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “เรียนรู้ เที่ยวชม ศิลปวัฒนธรรมในเกาะรัตนโกสินทร์: พิพิธทรรศนาวัดราชประดิษฐ” ซึ่งจัดร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
5.จัดสัมมนาความก้าวหน้าโครงการย่อยในโครงการวิจัยเรื่อง “พุทธศาสนากับศิลปะไทยระหว่าง พ.ศ. 2000-2400” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุพงษ์ เลาหสม และอาจารย์พิชญา สุ่มจินดา เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!