ภาษาไทย English

ประกาศให้ทุนวิจัย ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง ด้านโบราณคดีและทัศนศิลป์

มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์
ประกาศให้ทุนการศึกษาวิจัย

ลักษณะทุน
เป็นทุนการศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง ด้านโบราณคดีและทัศนศิลป์ ในมิติที่เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของค่านิยมในสังคมไทยทั้งด้านวัตถุและจิตใจ

ผู้มีสิทธิขอรับทุน
นักศึกษา และ นักวิชาการทั่วไป

วิธีการเสนอขอรับทุน
1. ส่งโครงการ (research proposal) ที่ผ่านการศึกษาและไตร่ตรองมาแล้ว
ในระดับค่อนข้างสมบูรณ์ พร้อมกับงบประมาณของโครงการ
2. ส่งประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และผลงานในอดีต
3. ส่งเป็นฉบับพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A 4 จานวน 3 ชุด

การพิจารณาโครงการ
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน เป็นผู้พิจารณาโครงการ

เกณฑ์ในการพิจารณา
1. ด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ระยะเวลาดาเนินงาน และผลที่ได้รับว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิหรือไม่
2. ด้านประโยชน์ของผลงานวิจัยว่าได้สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ความคิดใหม่ ที่มีคุณูปการต่อ
การพัฒนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและศิลปะที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด
3. ด้านงบประมาณว่ามีความคุ้มค่ากับเนื้องานที่จะทามากน้อยเพียงใด
4. ด้านศักยภาพของผู้รับทุน: ประวัติและผลงานในอดีต ปริมาณงานในหน้าที่รับผิดชอบที่มีอยู่ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ฯลฯ

การส่งโครงการ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ เลขที่ 33/36 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ใส่ความเห็น

(required)

Responses to “ประกาศให้ทุนวิจัย ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง ด้านโบราณคดีและทัศนศิลป์”

  1. ผมได้อ่านถึงการให้ทุนวิจัย และมีความสนใจมาก แต่ผมไม่เคยทำวิจัย มาก่อนเลย แต่ด้วยประสบการณ์ และอาชีพ ที่ทำอยู่ปัจจุบัน ทำให้มีความสนใจเรื่องการทำวิจัยด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี งานปัจจุบันของผมคือเจ้าของบริษัททัวร์ ที่เมืองกาญจน์ และตอนนี้กำลังทำทัวร์เส้นทางใหม่เข้าสู่ ทวาย มะริด ตะเนาศรี เคยมีโอกาสได้ไปฟังการบรรยายเรื่องคนไทยในพม่า ที่มูลนิธิมาหนหนึ่ง ประทับใจมาก และอยากจะทำงานด้านนี้มาก ประกอบกับผมกำลังได้รับการเชิญให้เข้าร่วมสมาคมประวัติศาสตร์ของเมืองกาญจน์ ผมเป็นคอลัมน์นิสให้กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ผมสนใจที่จะขอรับทุนวิจัย แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี ขอคำแนะนำด้วยครับ

Trackbacks