ภาษาไทย English

ห้องพักและภาพเหมือนตนเองในกระจก

ห้องพักและภาพเหมือนตนเองในกระจก
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 20″ x 24″
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

“เป็นผลงานสีน้ำมันของ ดร.พิริยะ อีกภาพหนึ่งที่แสดงความโดดเด่นของฝีมือจิตรกรเอ็กซเพรสชั่นนิสม์ท่านนี้ได้อย่างดียิ่ง เห็นการควบคุมแสงเงา และการผลักระยะใกล้ไกลของภาพได้อย่างลงตัว และยังคงแสดงความสามารถในการใช้สีสันอันสดใส ร้อนแรง ที่เป็นเอกอยู่เช่นเดิม”

คำอธิบายภาพโดย : น. ณ ปากน้ำ

*เอกสารอ้างอิง
น. ณ ปากน้ำ. (๒๕๓๙). จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่อง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!