ภาษาไทย English

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑
ช่วงฤดูหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ (ค.ศ. 1964)
ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด: 118 x 96 cm.

“ในช่วงฤดูหนาว พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พิริยะ ไกรฤกษ์ ตามเสด็จฯ ทั้งสองพระองค์ เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ประทับให้เขาเขียนพระสาทิสลักษณ์ ๒ องค์…แต่ละครั้งที่ประทับเป็นแบบใช้เวลานานประมาณ ๒ ชม. เนื้อหาพระสาทิสลักษณ์เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้แสดงเทคนิคการใช้พู่กันและสีเป็นการปาดป้ายสีน้ำมันที่สดใสอย่างสนุกสนาน เพื่อบันทึกอารมณ์อ่อนไหวที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างน่าสนใจ.*”

*เอกสารอ้างอิง
สำนักพระราชวัง. (๒๕๓๖). จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสำนัก ๑: Western-style Painting and Sculpture in the Thai Royal Court 1. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด. (สำนักพระราชวังจัดพิมพ์สนองพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕: Published by the Bureau of the Royal Household in Gratitude to the Gracious Compassion of Her Majesty Queen SiriKit and in Celebration of Her Majesty’s Sixtieth Birthday Anniversary on 12 August 1992).

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!