ภาษาไทย English

นางจำนงค์ ไกรฤกษ์ (มารดา ดร. พิริยะ)

นางจำนงค์ ไกรฤกษ์ (มารดา ดร. พิริยะ)
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. 2004)
ขนาด: 61.5 x 44 เซนติเมตร
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
สมบัติของ: ดร. พิริยะ

“นางจำนงค์ ไกรฤกษ์ เกิดที่บ้านจิตตสุข ตรอกเวท ถนนสีลม เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นธิดาคนที่ ๒ ของเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ในขณะที่ดำรงบรรดาศักดิ์เป็นพระยาจินดาภิรมย์ราชสภาบดี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง และท่านผู้หญิงน้อม (สกุลเดิม พหลโยธิน)

มีพี่น้องท้องเดียวกัน ๙ คน
๑. นางถนิต จักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์ สมรสกับหลวงจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ ไกรฤกษ์)
๒. นางจำนงค์ สมรสกับนายพิพรรธน์ ไกรฤกษ์
๓. นางสมศรี สมรสกับนายเผดิม อังสุวัฒนะ
๔. นางภิรมย์ สมรสกับนายโอบบุญ วนิกกุล
๕. พันเอกจินดา สมรสกับนางสาวพิมสิริ สารสิน
๖. นางสาวผกา
๗. นายเจตนา สมรสกับนางสาวกรรติกา หัพนานนท์
๘. นายแพทย์ยาใจ สมรสกับนาวสาวสุคนธา ลิมปิชาติ
๙. นายสายจิตร สมรสกับนายเติมศักดิ์ กฤษณามระ

นางสาวจำนงค์ ได้สมรสกับนายพิพรรธน์ ไกรฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ นายพิพรรธน์เป็นบุตรคนโตของพระยาประเสริฐศุภกิจ (เพิ่ม ไกรฤกษ์) กับคุณหญิงจำเริญ น้องสาวเจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) มีบุตร ๒ คน คือนายพิริยะ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายจิตรพัฒน์ รองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ มีหลานคือเด็กหญิงจรัสพรรธน์ เกิดจากนายจิตรพัฒน์ กับนางศุภลักษณ์ (สกุลเดิม ศรีสมุทร).*”

*เอกสารอ้างอิง
กมลทิพย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. (๒๕๕๕). ตำรับมรดก ท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) จำกัด. (จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางจำนงค์ ไกรฤกษ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕).

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!