ภาษาไทย English

ภาพเหมือนของมิกกี้

ภาพเหมือนของมิกกี้
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 20″ x 24″
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

“เขียนด้วยสีน้ำมัน เทคนิคสีแสงอันรุนแรงสัมพันธ์กับแสงเงา ลักษณะการเขียนของ ดร. พิริยะ ภาพนี้ แสดงให้เห็นว่า ท่านมิได้เขียนผ่าเหล่าผ่ากอ จากแบบแผนของครูบาอาจารย์ของท่านแต่ประการใด ยังคงแสดงแววของผู้มีความจัดเจน ในการใช้สีร้อนแรง สดใสอยู่เช่นเดิม.*”

คำอธิบายภาพโดย: น. ณ ปากน้ำ

*เอกสารอ้างอิง
น. ณ ปากน้ำ. (๒๕๓๙). จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่อง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!