ภาษาไทย English

มองศิลปะสู่ลักษณะไทย

“มองศิลปะสู่ลักษณะไทย,”  ๘๐ ปี อาจารย์ คุณนิออน  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รวมงานเขียนทางวิชาการไทยศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓.

ผู้เขียนแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อนี้ในงานสัมมนาวิชาการ “ความรู้เรื่องไทยในโลกไร้พรมแดน” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี อาจารย์ คุณนิออน  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาพุทธศิลป์ในรัชกาลปัจจุบันเพื่อแสดงให้เห็นว่า ศิลปกรรมเป็นปูชนียวัตถุสถานที่สร้างขึ้นในลัทธิชาตินิยมที่อำพรางตนอยู่ในพุทธศาสนาทั้งสิ้นและเป็นสิ่งสะท้อนความชาญฉลาดในการประสานประโยชน์ให้สถาบันกษัตริย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพุทธศาสนา ทำให้ลัทธิชาตินิยมกลายเป็นศาสนาใหม่ซึ่งถือกำเนิดจากคณะธรรมยุติกนิกายและมีพัฒนาการขึ้นพร้อมกับระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยเข้ามาแทนที่พุทธศาสนาแบบดั้งเดิมทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาให้ความจงรักภักดีแด่ “ชาติ” และเทิดทูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของลัทธินี้โดยเฉพาะสถาบันกษัตริย์ให้อยู่คู่แผ่นดินสืบต่อไป

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!