ภาษาไทย English

ประวัติการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย

“ประวัติการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย,” ที่ระลึกงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (๑๙กันยายน ๒๕๓๓). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๓, หน้า ๓๒-๔๙.

บทความนี้มีที่มาจากงานวิจัยที่รับการสนับสนุนจากสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่แรกเริ่มในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อให้ผู้สนใจและนักศึกษาได้ทราบความเป็นมาของวิชานี้อย่างถ่องแท้และเข้าใจความหมาย เป้าหมาย และประโยชน์ของการศึกษาวิชานี้ได้ชัดเจนและเมื่อทราบจุดประสงค์อย่างชัดเจนแล้วจะได้นำไปพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า งานค้นคว้าด้านนี้เกือบทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อศึกษาความเป็นมาของศิลปโบราณวัตถุอันนำไปสู่การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ในอดีตอย่างถ่องแท้ อันเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกับวิชาประวัติศาสตร์แต่ข้อมูลที่ใช้เป็นศิลปโบราณวัตถุแทนเอกสารลายลักษณ์อักษร และใช้ความเปลี่ยนแปลงในแบบอย่างทางศิลปะสร้างให้เป็นระบบวิทยาศาสตร์มากขึ้นสำหรับการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!