ภาษาไทย English

ปกิณกะในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม, ๒๖: ๑ (๑ พฤศจิกายน) ๒๕๔๗, หน้า ๗๘ – ๙๗.

บทความนี้ปรับปรุงจากบทความชื่อเดียวกันที่ผู้เขียนเสนอในการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติครบรอบ ๑๕๐ ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง“ตะวันตกในตะวันออก :สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ห้าถึงปัจจุบัน” จัดโดยสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรกรุงเทพฯ งานเขียนนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัย พระราชอัธยาศัย และพระปรีชาญาณของรัชกาลที่ ๕ โดยศึกษาจากพระราชดำรัสและพระราชหัตถเลขา ทั้งนี้ ด้วยสถานภาพที่ทรงเป็นดัง“เจ้าชีวิต” ของชาวสยาม จึงทำให้พระราชนิยมของพระองค์มีผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของศิลปะและวัฒนธรรมสยามในรัชสมัยของพระองค์และยังแสดงให้เห็นถึงพระบรมราโชบายในการรับมือกับการคุกคามของชาติตะวันตกได้อย่างชัดเจนที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “การผูกมิตรกับฝรั่ง” ซึ่งเป็นการดำเนินตามพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถ หรือ “การเคารพขนบประเพณีของฝรั่ง” ในเรื่องของฉลองพระองค์ กิริยามารยาท และขนบธรรมเนียมแบบตะวันตก ที่ทำให้ทรงได้รับการยอมรับจากพระราชวงศ์ของยุโรปและส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ ที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกมีต่อสยามในเวลานั้น

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!