ภาษาไทย English

ปกิณกะในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เอกสารประกอบการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติครบรอบ ๑๕๐ ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ.

ในการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติครบรอบ ๑๕๐ ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) พิริยะเสนอบทความเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในรัชกาลที่ ๕ โดยศึกษาจากพระราชดำรัสและพระราชหัตถเลขาที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระองค์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมสยาม ทั้งยังแสดงถึงพระบรมราโชบายในการรับมือกับการคุกคามของชาติตะวันตกได้อย่างชัดเจนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “การผูกมิตรกับฝรั่ง” ซึ่งเป็นการดำเนินตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกนาถของพระองค์ หรือ “การเคารพขนบประเพณีของฝรั่ง” ทั้งในเรื่องฉลองพระองค์ กิริยามารยาท รวมถึงขนบธรรมเนียมแบบตะวันตก ทำให้ทรงได้รับการยอมรับจากพระราชวงศ์ของยุโรป อันเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกมีต่อสยามในรัชสมัยของพระองค์

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!