ภาษาไทย English

แนวการศึกษาประวัติงานช่างในประเทศพม่า

เมืองโบราณ ๑๘, ๓ – ๔ (กรกฎาคม – ธันวาคม, ๒๕๓๕), หน้า ๒๑ – ๒๙.

พิริยะศึกษาประวัติงานช่างในประเทศพม่า พบว่ามีลักษณะใกล้เคียงมากกับของประเทศไทยในอดีต เนื่องจากงานช่างในประเทศพม่าสร้างขึ้นภายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และมีแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์จากอิทธิพลของพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท รวมทั้งมีรากฐานทางวัฒนธรรมจากอินเดียเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังเป็นงานที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอย มิได้มีจุดประสงค์ในการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจของผู้สร้างสรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์ตามความหมายแบบโลกทัศน์ตะวันตก แต่มีข้อสังเกตว่าในจารึกเมืองพุกามซึ่งนอกจากจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดและส่วนประกอบต่างๆ ในการก่อสร้างแล้ว ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้างของช่างด้วย จึงสันนิษฐานได้ว่าการผลิตงานช่างที่เมืองพุกามมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพดีกว่างานช่างของไทยที่ไม่กล้าแสดงฝีมือเต็มที่เพราะอาจถูกเกณฑ์แรงงานไปใช้ในราชการโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเพียงพอ ทั้งนี้ การศึกษาประวัติงานช่างพม่าอาจมีประโยชน์ในการสะท้อนให้เห็นถึงประวัติงานช่างไทยในอดีตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถกำหนดอายุเวลางานช่างของไทยในสมัยอยุธยาได้ละเอียดมากขึ้นหากนำมาเปรียบเทียบกับงานช่างของไทยที่พบในประเทศพม่าด้วย อย่างไรก็ตาม การศึกษางานช่างพม่าอย่างลึกซึ้งยังมีข้อจำกัดในเรื่องการเรียนรู้ภาษาพม่าเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวรรณคดีพม่าอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการศึกษาเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ตรงกับความเป็นจริง

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!