ภาษาไทย English

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไทย หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไทยคดีศึกษา : รวมบทความทางวิชาการเพื่อแสดงมุทิตาจิต อาจารย์พันเอกหญิง คุณนิออนสนิทวงศ์ ณ อยุธยา.

กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป, ๒๕๓๓, หน้า ๒๒๑-๒๓๖.

บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี สืบต่อจากการค้นคว้าของ ดร. คุณนิออน สนิทวงศ์ฯ ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ท่านแรกที่แสดงให้สังคมโลกตระหนักถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านรัฐศาสตร์และการทูตจากผลงานวิจัยระดับวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตเรื่อง “The Development of Siam’s Relations with Britain and France in the Reign of King Mongkut 1851 – 1868” เสนอต่อมหาวิทยาลัยลอนดอนใน ค.ศ. ๑๙๖๑

จากการศึกษาจารึกพ่อขุนรามคำแหงและเสนอว่าเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ นั้น พิริยะพบว่าเนื้อหาและสำนวนบางส่วนของจารึกดังกล่าวคล้ายคลึงกับข้อความของหนังสือเรื่อง “ไตรภูมิกถา” ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบัญญัติชื่อใหม่ว่า “ไตรภูมิพระร่วง” โดยเฉพาะเนื้อหาและสำนวนบางส่วนใน ปัญจมกัณฑ์ที่ใกล้เคียงกับข้อความในจารึกพ่อขุนรามคำแหงมาก ทั้งยังปรากฏการใช้คำศัพท์ที่มีความหมายพ้องกันและการใช้รูปประโยคที่มีสำนวนใกล้เคียงกัน โดยไม่ปรากฏในที่อื่นๆ จึงส่อให้เห็นว่าเอกสารทั้งสองชิ้นนี้น่าจะเป็นผลงานของผู้แต่งคนเดียวกัน โดยสันนิษฐานว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชนิพนธ์ “ไตรภูมิกถา” ในช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารใน พ.ศ. ๒๓๗๙ (ค.ศ. ๑๘๓๖) โดยทรงขอยืมข้อความบางตอน คำศัพท์บางคำ และสำนวนจากจารึกของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไทย หลักที่ ๓ และหลักที่ ๕ และเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๓๙๔ (ค.ศ. ๑๘๕๑) แล้ว จึงทรงพระราชนิพนธ์จารึกพ่อขุนรามคำแหง ดังนั้นเนื้อหาในจารึกหลักนี้จึงสะท้อนพระราชดำริเกี่ยวกับหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไว้แล้วใน “ไตรภูมิกถา” และมีข้อสังเกตว่า พระราชนิพนธ์ชิ้นสุดท้ายนี้มีความเหมือนจริงในด้านตัวอักษรและใกล้เคียงกับสำนวนและภาษาที่ปรากฏในจารึกของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไทย มากกว่าในพระราชนิพนธ์ “ไตรภูมิกถา”

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!