ภาษาไทย English

การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะของคณะศิลปศาสตร์

วารสารศิลปศาสตร์, ๑: ๑ (มกราคม – มิถุนายน) ๒๕๔๔, หน้า ๒๑๖ –๒๒๑.

จุดมุ่งหมายของบทความนี้ คือการทำความเข้าใจกับคณาจารย์และนักศึกษาในคณะ ตลอดจนผู้ที่สนใจวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ สำหรับเหตุผลที่ว่า เหตุใดวิชานี้จึงต้องขึ้นตรงกับภาควิชาประวัติศาสตร์มากกว่าที่จะอยู่ภายใต้สังกัดของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งผู้เขียนอธิบายว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปกรรมในปัจจุบัน ขณะที่การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ นั่นคือการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจอดีตของมนุษย์ แต่ต่างกันที่ข้อมูลหลักในการศึกษาโดยวิชาประวัติศาสตร์ใช้เอกสารลายลักษณ์อักษรส่วนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะเน้นหนักไปที่ข้อมูลทางด้านศิลปะ

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!