ภาษาไทย English

การปรับเปลี่ยนและอายุเวลาของสถาปัตยกรรมอยุธยา

การปรับเปลี่ยนและอายุเวลาของสถาปัตยกรรมอยุธยา, สยามอารยะ, ๒: ๙ (มิถุนายน) ๒๕๓๖, หน้า ๒๙-๔๕.

ผู้เขียนเสนอแนะว่าการกำหนดอายุเวลาของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ไว้ในเรื่อง “ตำนานพุทธเจดีย์สยาม” ใน พ.ศ. ๒๔๖๘ (ค.ศ. ๑๙๒๖) นั้น ควรมีการพิจารณาใหม่ เนื่องจากมีความบกพร่องของระเบียบวิธีศึกษาในชั้นต้นเพราะการศึกษาในยุคนั้นใช้การเปรียบเทียบโบราณสถานที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันกับพุทธสถานที่กล่าวถึงในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมิได้วิเคราะห์ว่าโบราณสถานที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นของเดิมหรือถูกสร้างขึ้นใหม่ภายหลัง และเมื่อผู้เขียนเปรียบเทียบโบราณสถานที่อยุธยากับเอกสารประเภทต่าง ๆ ของชาวต่างชาติจึงแสดงให้เห็นว่า มีการกำหนดอายุเวลาโบราณสถานที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และมิใช่รูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยายุคแรก (พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๐๓๑) ซึ่งตรงกับรัชสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองโปรดฯ ให้สร้างกรุงศรีอยุธยาจนถึงสิ้นรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ดังที่ ตำนานพุทธเจดีย์สยาม จำแนกไว้ ทั้งนี้ผู้เขียนพิจารณาว่าโบราณสถานอันได้แก่ พระปรางค์วัดพุทไธสวรรค์ พระปรางค์วัดมหาธาตุ พระปรางค์วัดราชบูรณะ และ พระปรางค์วัดพระราม เกิดขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓ (กลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗) ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ (กลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘) ดังนั้น ผู้เขียนจึงมิอาจยอมรับได้ในความเชื่อหรือการรับรู้แต่เดิมที่ว่า สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาในสมัยอยุธยายุคแรกนิยมสร้างปรางค์แบบสมัยลพบุรี

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!