ภาษาไทย English

ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา ภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง

กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๕.

เป็นหนังสืออนุสรณ์เนื่องในวาระที่ผู้เขียนมีอายุครบ ๖๐ ปี โดยนำบทความที่ค้นคว้าในช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ ทั้งที่เคยพิมพ์แล้วและยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน มารวบรวมไว้ในเล่มนี้ ซึ่งนำวิธีการค้นคว้าทางวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมาใช้กำหนดอายุเวลาของโบราณวัตถุสถานที่สำคัญในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ผู้เขียนมุ่งหมายจะให้แนวคิดในหนังสือเล่มนี้เป็นทางเลือกใหม่แก่สังคมว่าองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะของไทยที่รับทราบกันมานั้น เป็นเพียงภาพลักษณ์ที่บรรดานักวิชาการในอดีตร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อสร้างความเป็นชาติไทยและกระตุ้นให้เกิดความรักชาติมากกว่าการสืบค้นความเป็นจริงในอดีตเพราะที่มาขององค์ความรู้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจึงทำให้ผลที่ได้คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง

ใส่ความเห็น

(required)

Responses to “ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา ภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง”

  1. ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา ภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง กรกฎาคม 26th, 2016 - 3:30 pm

    หนังสือยังมีจำหน่ายหรือไม่

Trackbacks