ภาษาไทย English

ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่๑๙

กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๓.

เป็นหนังสือประกอบนิทรรศการพิเศษ “ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่๑๙” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓ ผู้เขียนซึ่งขณะนั้นเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการของกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นผู้ศึกษาเขียนบทความและรายละเอียดของศิลปวัตถุสำคัญ และเป็นตัวอย่างของศิลปะแต่ละแบบสมัยที่นำมาจัดแสดง จุดประสงค์ของการจัดนิทรรศการมีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของศิลปะในช่วงระยะเวลาพันปี ซึ่งเกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทย นับตั้งแต่การเริ่มต้นของยุคประวัติศาสตร์ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๘ เรื่อยมา จนถึงยุคที่อิทธิพลไทยแพร่เข้ามาในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๙ โดยนิทรรศการนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะในคาบสมุทรภาคใต้ของไทย เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของศิลปะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุและคุณค่าทางจิตใจ

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!