ภาษาไทย English

ลักษณะไทย เล่ม ๑: พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย

กรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๒. www.laksanathai.com

หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในจำนวน ๔ เล่มของหนังสือชุด “ลักษณะไทย” ชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดทำมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ สำหรับเล่มที่ ๑ เรื่อง “ลักษณะไทย : พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย” นี้ จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ประกอบด้วย ๒ ภาค ได้แก่ ภาคที่ ๑ พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ เนื้อหาว่าด้วยกำเนิดพระพุทธรูปและพระพุทธปฏิมา พระพุทธลักษณะ พระอริยาบถและปาง สถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธปฏิมา รวมทั้งประวัติและภาพพระพุทธรูปที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นอย่างครบถ้วน ภาคที่ ๒ พระพุทธปฏิมาในประเทศไทยตามพระอิริยาบถ เนื้อหาว่าด้วย พุทธศาสนากับพระพุทธปฏิมาในประเทศไทย ประวัติการเผยแผ่พุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ รวมทั้งรวบรวมประวัติ ภาพของพระพุทธปฏิมาจำแนกเป็นอิริยาบถต่างๆ

สาระสำคัญของงานชิ้นนี้ คือ พิริยะคัดค้านวิธีการอธิบายประวัติศาสตร์ศิลปะตามแนวทางของตะวันตก ซึ่งถือว่ายุคสมัยทางประวัติศาสตร์มีความสอดคล้องกับยุคสมัยทางรูปแบบของศิลปะโดยเฉพาะในการศึกษาเรื่องพุทธศิลป์ ด้วยเหตุผลที่ว่าพระพุทธปฏิมาเป็นรูปจำลองของพระพุทธรูปองค์ต้นแบบ ซึ่งจำลองสืบต่อกันเรื่อยมา มิได้ขึ้นกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ แต่ขึ้นอยู่กับกระแสนิยมของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละยุคสมัย ดังนั้น ในการศึกษาเรื่องสร้างพระพุทธปฏิมาในประเทศไทย พิริยะจึงใช้วิธีการที่เห็นว่าสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี และคตินิยมการสร้างพระพุทธปฏิมาในประเทศไทยเป็นหลัก พร้อมเสนอข้อคิดเห็นใหม่เกี่ยวกับพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญ เช่น พระพุทธชินราช พระพุทธสิหิงค์ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะนำมาใช้ศึกษาในแนวทางใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ผลงานชิ้นนี้ในที่ใดมาก่อน ซึ่งถือเป็นหนังสือค้นคว้าสำหรับนักวิชาการและผู้ที่สนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาและประเพณีการสร้างพระพุทธรูป อีกทั้งเป็นหนังสือสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความเข้าใจในประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนาในชีวิตประจำวันซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยที่ดำเนินควบคู่กันมากว่า ๒,๕๐๐ ปีนั้น ถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับแรงบันดาลใจในการสร้างพระพุทธรูปและเป็นเสมือนพลังผลักดันในการสร้างอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยในปัจจุบัน

 

 

ใส่ความเห็น

(required)

Responses to “ลักษณะไทย เล่ม ๑: พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย”

  1. http://www.laksanathai.com ทำไมเข้าไปแล้วกลายเป็นเว็บทำอาหารครับ

Trackbacks