ภาษาไทย English

รากเหง้าแห่งศิลปะไทย

กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, ๒๕๕๓.

หนังสือเล่มนี้เป็นงานศึกษาต่อเนื่องจากเรื่อง“ทัศนศิลป์” ในหนังสือชุด ลักษณะไทย ที่จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔โดยผู้เขียนได้อุทิศเวลาร่วม ๓๐ ปีสำหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผลงานชิ้นนี้เป็นตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาขึ้นไปอันเป็นเจตนารมณ์สำคัญประการหนึ่งของการจัดทำ ประเด็นหลักที่นำเสนอเป็นการติดตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากศิลปะอินเดียสู่ศิลปะไทยโดยใช้ข้อมูลที่เป็นศิลปวัตถุเป็นหลักฐานชั้นต้น ส่วนโบราณวัตถุและเอกสารทางประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานชั้นรองในการศึกษาวิวัฒนาการของรูปแบบศิลปะที่พัฒนาขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงด้านคติธรรมและความเชื่อของ ๒ ศาสนาหลัก คือ ศาสนาพุทธ และ ศาสนาพราหมณ์ ซึ่งศิลปกรรมจากศิลปวัตถุ สร้างขึ้นในศาสนาที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน เป็นพยานวัตถุที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ตามแหล่งโบราณคดีที่สำคัญได้ร่วมใจกันสร้างรูปเคารพเพื่อช่วยให้พ้นจากภยันตรายและยังสะท้อนแนวปรัชญาและความคิดที่ทั้งสองศาสนานี้ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ศรัทธาประสบความสำเร็จตามความปรารถนาด้วย

ใส่ความเห็น

(required)

Responses to “รากเหง้าแห่งศิลปะไทย”

  1. พีระพล เดชะดนุวงศ์ กรกฎาคม 23rd, 2016 - 10:23 pm

    ขอรบกวนถามเกี่ยวกับคำย่อที่อยู่ในหนังสือ ดังนี้
    1. คำย่อ “พ.ก.”
    2. คำย่อ “พ.ป.”
    ขอบคุณครับ

Trackbacks