ภาษาไทย English

คำอภิปรายเรื่องศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑

คำอภิปรายเรื่องศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑. สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิมพ์. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ป, ๒๕๓๓.

ในการอภิปรายเรื่อง “ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑” เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด จัดโดย สยามสมาคมฯ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด นั้น พิริยะได้อภิปรายเกี่ยวกับศัพท์และเนื้อหาของศิลาจารึกหลักที่ ๑ โดยอ้างอิงการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ “จารึกพ่อขุนรามคำแหง : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ” ของพิริยะเอง โดยชี้ให้เห็นว่า ที่มาของคำศัพท์ เนื้อหา และความหมายของข้อความในจารึกหลักนี้ ซึ่งขัดแย้งกับความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของสุโขทัยที่รับทราบจากศิลาจารึกหลักอื่นๆ แต่กลับมีลักษณะใกล้เคียงกับโลกทัศน์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

พิริยะชี้แจงรายละเอียดเป็น ๕ หัวข้อ ได้แก่ (๑) การใช้ศัพท์ที่ไม่ปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัยหลักอื่นๆ เช่น คำว่า พระพุทธศาสนา เมืองไทย เป็นต้น (๒) การกล่าวถึงโบราณวัตถุสถานที่ขัดแย้งกับข้อมูลทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ เช่น ตรีบูร พระอัฏฐารศ มนังคศิลาบาตร เป็นต้น (๓) คำศัพท์และข้อความบางส่วนในศิลาจารึกหลักที่ ๑ คล้ายกับข้อความในศิลาจารึกของพระมหาธรรมราชาลิไท (๔) การใช้ศัพท์เฉพาะที่ร่วมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น หมากม่วง พนมดอกไม้ กาว ลาว (๕) ความรู้ที่ว่าพ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใน พ.ศ. ๑๘๒๖ ไม่มีอยู่ในจารึกสุโขทัย นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตจากระบบอักขรวิธีที่เรียงพยัญชนะและสระไว้บนบรรทัดเดียวกัน ที่พิริยะเห็นว่าเป็นระบบเดียวกับที่เจ้าฟ้ามงกุฎฯ ทรงใช้กับอักษรอริยกะ รวมถึงข้อมูลจากหนังสือ “อภินิหารการประจักษ์” ซึ่งนิพนธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ใน พ.ศ. ๒๔๑๑ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่รัชกาลที่ ๔ เมื่อเสด็จสวรรคต ก็มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความสงสัยถึงอายุเวลาของศิลาจารึกหลักดังกล่าว ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้พิริยะสันนิษฐานว่า ศิลาจารึกหลักที่ ๑ เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นกุศโลบายที่พระองค์นำไปใช้เป็นหลักประกันต่อการเปลี่ยนแปลงขนบประเพณีที่มีมาแต่เดิมไปสู่โลกทัศน์ใหม่เพื่อให้บ้านเมืองในเวลานั้นเจริญตามอารยธรรมตะวันตกนั่นเอง

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!