ภาษาไทย English

โครงการบรรณานิทัศน์

จากการศึกษางานเขียนของพิริยะตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเท่าที่รวบรวมได้ทั้งหมด ๑๐๒ ชิ้น โดยจำแนกตามลักษณะของงาน ๓ กลุ่ม ได้แก่ หนังสือ ๒๘ เล่ม งานวิจัย ๓ เรื่อง และบทความ ๗๑ บทความ นอกจากนี้ ยังแบ่งผลงานตามช่วงเวลาทศวรรษ นับตั้งแต่ พิริยะผลิตงานวิชาการออกมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาที่มีผลงานออกมามากที่สุดคือ ทศวรรษ ๒๕๒๐ จำนวน ๔๓ งาน (จะเพิ่มเติมคำอธิบายภายหลัง)