ภาษาไทย English

รายงานการดำเนินกิจการ

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ ด้วยเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะให้แก่แวดวงวิชาการ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลากว่า 40 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ เมธีวิจัยอาวุโส สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มุ่งศึกษาถึงพัฒนาการของทัศนศิลป์ในประเทศไทย ในด้านที่เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของค่านิยมทั้งทางวัตถุและจิตใจ มากกว่าที่จะเป็นการแสดงออกซึ่งสุนทรียภาพอันบริสุทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสานึกในคุณค่าของอดีตในประเทศไทย ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงแนวคิดเบื้องหลังการสร้างสรรค์และรูปแบบของศิลปะในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ ขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะที่เป็น “ความรู้ใหม่ ความคิดใหม่” เพื่อพัฒนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและศิลปะที่เกี่ยวเนื่องด้านโบราณคดีและทัศนศิลป์ คณะกรรมการของมูลนิธิที่จดทะเบียนมี 7 คน 1. นายพิริยะ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ 2. นายเจมส์ สเตนท์ (Mr. James Stent) รองประธานกรรมการ 3. นายภูธร ภูมะธน รองประธานกรรมการ 4. นายสุธา ลีนะวัต กรรมการ … Continue Reading