ภาษาไทย English

ประกาศให้ทุนวิจัย ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง ด้านโบราณคดีและทัศนศิลป์

มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ ประกาศให้ทุนการศึกษาวิจัย ลักษณะทุน เป็นทุนการศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง ด้านโบราณคดีและทัศนศิลป์ ในมิติที่เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของค่านิยมในสังคมไทยทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ผู้มีสิทธิขอรับทุน นักศึกษา และ นักวิชาการทั่วไป วิธีการเสนอขอรับทุน 1. ส่งโครงการ (research proposal) ที่ผ่านการศึกษาและไตร่ตรองมาแล้ว ในระดับค่อนข้างสมบูรณ์ พร้อมกับงบประมาณของโครงการ 2. ส่งประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และผลงานในอดีต 3. ส่งเป็นฉบับพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A 4 จานวน 3 ชุด การพิจารณาโครงการ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน เป็นผู้พิจารณาโครงการ เกณฑ์ในการพิจารณา 1. ด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ระยะเวลาดาเนินงาน และผลที่ได้รับว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิหรือไม่ 2. ด้านประโยชน์ของผลงานวิจัยว่าได้สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ความคิดใหม่ ที่มีคุณูปการต่อ การพัฒนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและศิลปะที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด 3. ด้านงบประมาณว่ามีความคุ้มค่ากับเนื้องานที่จะทามากน้อยเพียงใด 4. ด้านศักยภาพของผู้รับทุน: ประวัติและผลงานในอดีต ปริมาณงานในหน้าที่รับผิดชอบที่มีอยู่ … Continue Reading

Lip service to conservation

“Thailand’s Culture of Reconstructions” : Keynote speech ของ ดร.พิริยะ ในงานเปิดตัววารสารสยามสมาคม JSS ฉบับครบรอบ 100 ปี ได้รับการตีพิมพ์ใน Bangkok Post ฉบับ Friday, April 5, 2013 โดยใช้ชื่อว่า “Lip service to conservation” Thailand has a long history of reconstructing heritage. But it has no history of conserving it. Phra Acana, the main Buddha image at Sri Chum temple in Sukhothai, … Continue Reading

ดร.พิริยะ เปิดตัวหนังสือ รากเหง้าแห่งศิลปะไทย ฉบับภาษาอังกฤษ The Roots of Thai Art ที่ประเทศออสเตรเลีย

Thai art historian and author Piriya Krairiksh . . . the connoisseur’s eye. Photo: Tamara Voninski Michael Fitzgerald Marilyn Darling is anxiously pacing her Melbourne apartment, peering out through heavy rain for a courier delivering her latest artwork – 30 years in the making. “It was cleared from customs first thing this morning,” says the noted philanthropist and … Continue Reading