ภาษาไทย English

งานสัมมนาทางวิชาการประจำปี สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของมูลนิธิโครงการตำราฯ เรื่อง “อาเซียนศึกษา” โดยรับผิดชอบภาคส่วนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ ในหัวข้อ “สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน” วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ดำเนินการอภิปราย โดย อาจารย์ ดร. สุธา ลีนะวัต วิทยากรร่วมรายการ 1. ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ หัวข้อ “ภูมิศาสตร์พุทธศาสนาในงานศิลปกรรมพม่า” 2. อาจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ หัวข้อ “การจำลองมัชฌิมประเทศกลางชมพูทวีป พุทธสถานต้นพุทธศตวรรษที่ 24 สมัยรัตนโกสินทร์” 3. อาจารย์พิชญา สุ่มจินดา หัวข้อ “มหาโพธิบัลลังก์กับคติจักรวาลที่เปลี่ยนไปในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม

ขอเชิญเข้าร่วมงานแนะนำมูลนิธิสู่สาธารณชน

มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ ได้วาระอันเป็นศุภฤกษ์มงคลกาล จัดงานแนะนำมูลนิธิสู่สาธารณชน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมของมูลนิธิ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริหารด้านศิลปวัฒนธรรม นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้สนใจโดยทั่วไป